titulní strana

Důvodová zpráva

 • rekonstrukce stávajících lokálních tratí:
  Častolovice – Solnice, Opočno – Dobruška, Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v O.h.
 • propojení těchto tratí v jednotný dopravní systém – Dráhy Orlických hor

Společensko filozofický rámec studie - motto

"Pokud chceme, aby nastala změna kterou považujeme za pozitivní (prospěšnou), musíme o ni usilovat především my sami."
(Ghandy – státník a politik)

"Jediný limit, který máme v našem konání, je ten, který si sami nastavíme."
(J.Večerník – sociolog)

"Mnoho činů je třeba k naplnění byť jen jedné odvážné myšlenky."
(J.Večerník – sociolog)

"Odvážně řešit příčiny je mnohem levnější než trvale investovat do neřešitelných důsledků."
(Publikace Vedení lidí, týmů a firem – limity růstu)

"Čím více jsou uspokojovány materiální potřeby většiny populace vyspělého světa, tím více se hodnotová orientace této společnosti mění od růstu kvantity spotřeby ke kvalitě dalšího rozvoje a života. Vyrobit a spotřebovat více přestává být prioritou a začíná být nahrazováno kvalitativními parametry jako je bezpečí, zdraví, životní prostředí a příroda, vzdělání a sebepoznání, mezilidské vztahy."
(Publikace Vedení lidí, týmů a firem – limity růstu)

Vize

Zásadním a nadčasovým řešením zlepšit úroveň dopravní infrastruktury na území regionu Orlických hor a tím zvýšit celkovou atraktivnost území bez negativního dopadu na kvalitu životního prostředí.

Mise

 • Modernizovat stávající železniční tratě:
  Častolovice – Solnice, Opočno – Dobruška, Doudleby n.O. – Rokytnice v O.h.
 • Propojit tyto nezávislé trasy a vytvořit jednotnou dopravní síť
 • Na tento páteřní systém navázat další dopravní a doplńkové služby,
  které plošně zlepší kvalitu území

Důvody – komparativní nevýhody regionu

Nadcházející období nadále prohloubí stávající problémy příhraničního regionu Orlických hor. Tvrdší ekonomické podmínky dopadnou nejhůře, což je ekonomická zákonitost, na regiony s komparativní nevýhodou, s objektivně stíženými podmínkami pro život, podnikání a rozvoj.

 • zvyšující se konkurence, změna poptávky, globální dělba výroby, tlak na růst produktivity práce a efektivnost výroby a komparativní nevýhody regionu (infrastruktura, kvalifikace pracovních sil, rozptýlené osídlení bez výrazných sídel, omezení daná ochranou přírody ap.) urychlí snižovaní tradičních pracovních příležitostí a zaměstnavatelů v regionu
 • totožné důvody urychlí odchod neperspektivních investorů (montovny využívající levné pracovní síly) a zabraňují přilákání perspektivních, dlouhodobých investorů a zaměstnavatelů z oblastí aktivit s vysokou přidanou hodnotou, které by nejvíce vyhovovaly danému území (menší nároky na infrastrukturu, dostačující nízká koncentrace mobilních středně a vysoce kvalifikovaných pracovních sil, malá ekologická zátěž jejich aktivit na příslušné území)
 • pro velké investory je a bude i v budoucnu toto území zcela neatraktivní a jejich aktivita zde není ani možná ani žádoucí – vyžadují velké průmyslové zóny s veškerým servisem, jejich vliv na okolí by byl neúnosný

Důsledky – vylidňování a celkový úpadek území

Důsledkem výše uvedených skutečností bude neustálé snižování atraktivnosti území pro jakékoli ekonomické aktivity a tedy i pro trvalé bydlení. Konkrétními dopady jsou:

 • snižování počtu trvale žijících obyvatel
 • zhoršující se demografická skladba obyvatel – trvale žijící populace stárne, mladá generace zvláště při dosažení vyššího vzdělání odchází – není pro ni odpovídající pracovní uplatnění
 • omezená nabídka pracovních příležitostí obecně a z toho plynoucí nadprůměrná úroveň nezaměstnanosti
 • většina pracovních příležitostí v oborech s nižšími nároky na vzdělání a tedy nižšími přijmy
 • nadále se snižuje kupní síly a počet ekonomicky činného obyvatelstva
 • neatraktivní území pro trvalé bydlení, služby a vznik nových pracovních příležitostí (není kdo by pracoval, není kdo by kupoval)
 • další omezení dána objektivními důvody = příhraniční oblast, nízká hustota osídlení, špatná infrastruktura, ochrana přírody, žádná výrazná sídla

Region se stává čistě turistickým skanzenem s víkendovou populací. Tento trend začne prohlubovat problémy v základním fungování života regionu.

Řešení

Změnit negativní trendy odstraněním hlavních příčin je možné pouze zásadními kroky:

 • skokově zlepšit dopravní infrastruktury, zlepšit mobilitu pro obyvatele regionu i pro vnější dostupnost regionu
 • navázat na tuto moderní páteřní infrastrukturu odpovídající služby a tím plošně zvýšit atraktivnost regionu

Kvalita infrastruktury a mobilita na daném území je v současnosti největší slabinou regionu Orlických hor jako celku. Tato slabina výrazně omezuje využití potenciálu území a negativně ovlivňuje životní úroveň obyvatel. Bez zásadního, celoplošného a nadčasového řešení není šance zastavit negativní trendy a dosáhnout ekologicky udržitelný rozvoj. Na druhé straně největší hodnotou území je vysoce kvalitní životní prostředí, nabízející značný potenciál v turistice a trvalém bydlení. Turistika, potenciální příležitost, celé území neuživí, ale je nutné ji maximálně podporovat při minimalizaci jejího dopadu na životní prostředí. Její urychlený rozvoj opět závisí hlavně na stavu a rozvoji dopravní infrastruktury. Veškeré kroky pro rozvoj turistiky však nesmí ovlivnit podstatu – kvalitu území.

Jak řešením jednoho neznehodnotit, ale posílit druhé?

Jak při zachování životního prostředí maximálně podpořit udržitelný rozvoj území?

Zásadní revitalizací železniční infrastruktury.

Proč právě železnice jako páteřní systém?

1. Technický stav silničních komunikací

Technický stav silničních komunikací je špatný a trvale klesá, snižuje dostupnost a atraktivnost území pro život i podnikání

 • výrazné zlepšení a přestavba silniční sítě je řešení velmi nákladné a problém řeší pouze částečně, současně přináší řadu jen obtížně regulovatelných negativ
 • stávající silniční infrastruktura je poddimenzována a ve velmi nekvalitním stavu – odpovídá nárokům před 30 – 50 lety (kvalita, trasování, únosnost) – zásadní rekonstrukce by představovala investice v řádech miliard Kč
 • údržba je velice nákladná a přesto nemůže zaručit udržení, natož zvýšení kvality, pouze údržba nemůže zlepšit stav – pouze konzervuje sto let stará technická řešení a trasování
 • současná doprava je neúměrně zatěžuje a opotřebovává – nejsou stavěny jako celek na stávající zátěž, zlepšení rozhodujících parametrů by znamenalo obrovské investice
 • horské klimatické podmínky a stav komunikací (úzké cesty, velké sklony a prudké zatáčky) zvyšují nároky na údržbu a přes veškerou snahu a náklady nezaručuje trvalou sjízdnost
 • stávající silniční síť nejen že nevyhovuje, ale nemá žádnou alternativu
 • řešení zaměřené pouze na silniční síť posílí především individuální osobní dopravu, ne všem dostupnou, neřeší problém běžné denní mobility pro trvale žijící obyvatele (zaměstnání, škola, úřad, sport, kultura ap.)

2. Autobusová doprava

Zlepšení silniční infrastruktury zlepší poměry i pro autobusovou dopravu. Teoreticky levná, ale její kvalita je rovněž přímo úměrná kvalitě silniční infrastruktury. Při současné úrovni silniční sítě a používané techniky nemůže dosáhnout výrazné kvalitativní změny = rychlost, pohodlí, spolehlivost.

3. Silniční síť a dopady na životní prostředí

Veškerý hospodářský a turistický rozvoj je vázán pouze na silniční síť. Většina rozhodnutí bude stát v rovině - buď rozvoj nebo životní prostředí. Takto nastavené rozhodovací parametry – budˇ a nebo – mají vždy negativní dopad na rozvoj regionu.

Za stávající situace není možné regulovat silniční dopravu a tím omezovat její negativní vliv na životní prostředí a současně podporovat rozvoj oblasti ekologicky udržitelným způsobem – přírodní parametry území jsou a v budoucnu ještě více musí být zdrojem příjmu daného území a hlavní ekonomickou devizou. Tyto parametry je třeba chránit. Vzhledem ke skutečnosti, že oblast je díky turistické atraktivnosti pro značnou část individuální dopravy oblastí cílovou, bude tlak na rozvoj nejen silniční infrastruktury ale i kapacit na parkování se všemi důsledky na zábor ploch v nejatraktivnějších lokalitách a estetiku krajiny.

Moderní a atraktivní alternativa znamená rozvoj při zachování pozitivních ekologických parametrů.

Zvýšení hodnoty území rozvojem železniční sítě a doplňkových služeb

1. Dopravně strategický efekt

Moderní železniční síť na daném území nabízí v případě nutnosti objízdnou trasu pro strategický dopravní uzel Týniště nad Orlicí pro případ provozních omezení a mimořádných událostí.

2. Zvýšení standardu celého území

a) Propracovaný logistický dopravní systém

Systém by byl páteřní dopravní sítí obsluhující v podstatě celé území Orlických hor s těsnou návazností na doplňkovou autobusovou dopravu. U jednotlivých zastávek se předpokládá výstavba PaR pro automobily a jízdní kola.

b) Nadnárodní význam a rozšíření přeshraniční spolupráce

Systém lze výhledově rozšířit na území Polska (Olešnice v Orlických horách – Lewin Klodzki – Kudova Zdrój – Náchod jeden směr a Lewin Klodzki – Klodzko druhý směr) a tak vybudovat v předstihu velmi atraktivní a ekologický dopravní systém v této příhraniční oblasti, kde oboustranně značný turistický potenciál bude velmi rychle expandovat a zvyšovat požadavky na úroveň infrastruktury.

c) Poskytovatel dalších navazujících služeb

V jednotlivých vhodných bodech koncentrace poptávky (stanicích) lze nabídnout specifické služby a to nejen cestujícím ale obyvatelům místa obecně a tím plošně zlepšit kvalitu služeb na daném území. Stanice by byly:

 • dopravně komunikačními centry: doprava, veřejný telefon, fax, internet
 • informačními centry: doprava, ubytování, kultura, sport, turistické zajímavosti
 • centry doplňkových služeb: prodej tisku, potravin a občerstvení, copy služba, výpujční služba – jízdní kola, lyže, úschova zavazadel, ale i zásilkové a sběrné služba - foto, sazka, kurýr a spěšnina, objednávkové služby - paliva, stavebniny ap.
d) Silná alternativa k individuální dopravě

Systém by měl být atraktivní dopravní varianta pro trvale žijící obyvatele, ale také významně zlepšit dostupnost území pro návštěvníky (chalupáři, turisté, sport) i bez použití individuální dopravy. Nárůst kvality by měl:

 • získat nové zákazníky z individuální dopravy (rychlost a frekvence – takt, spolehlivost bez ohledu na klimatické podmínky, pohodlí – moderní klimatizované jednotky, snadná dostupnost - PaR)
 • všechny uživatele přesvědčit o zásadní změně – hromadná doprava není pouze pro nejslabší přijmové skupiny, je to atraktivní ekologická varianta pro všechny společenské vrstvy - „používat regionální železnici je moderní, je to IN„
e) Pracovní příležitosti a jejich dostupnost pro místní obyvatele
 • přímé – zaměstnavatel v dopravě, v návazných službách a aktivitách
 • nepřímé (synergické) – podpora podnikání v místě, dopravní obslužnost a pracovní dostupnost do místa a mimo místo

Nabídka pracovních míst v regionu bude vždy omezena co do počtu, ale především co do skladby – nabídka některých profesí s požadavky na vyšší vzdělání bude trvale nízká a vázaná na větší města v podhůří Orlických hor. Tento fakt s sebou nese trvalý odliv mladé a vzdělané populace z místa do relativně velmi blízkého okolí. Trvalý rozpor – kvalitní životní prostředí vs. zaměstnanost a využití vzdělání. Zvýšená mobilita na daném území může tento problém omezit aniž by bylo nutné použít pouze individuální dopravu nebo se trvale přemístit ke zdroji pracovních příležitostí.

f) Zatraktivnění trvalého bydlení v regionu

Zlepšená dostupnost pracovních příležitostí a služeb (vzdělání, kultura, sport ap.) při vysoké kvalitě životního prostředí v místě učiní region Orlických hor atraktivním nejen pro víkendové, ale především pro trvalé bydlení.

Kvalita životního prostředí je parametrem se stále rostoucí hodnotou při rozhodování o místě trvalého bydlení u středně a výše přijmových skupin obyvatel, návaznou podmínkou je ale rychlá dostupnost místa zaměstnání a služeb.

Zvýšením mobility v celém území Orlických hor se nabízí ideální alternativa rozprostřít atraktivní trvalé bydlení do větší plochy. Kromě současných turistických středisek i do nyní odlehlejších sídel. Znamená to řadu pozitiv:

 • přirozenější asimilace nově příchozích mezi stávající obyvatele
 • rozprostření přínosů na větší ploše – kupní síla, vzdělání, rozvoj služeb a obchodu, sport, kultura, místní správa ap.
g) Ekologická podpora turistiky v celém území

Zlepšení mobility v daném území umožní rozprostřít turistické aktivity do větší plochy což přinese rovnoměrnější zatížení území při využití celého jeho potenciálu. Je to alternativa pro:

 • pozitivní (ne zákazem) regulaci a omezení extrémní místní dopravní zátěže (Říčky, Deštné)
 • podporu rozvoje dalších turistických lokalit (Zdobnice, Sedloňov), pomůže objevit nová dosud odlehlá a obtížně dostupná místa
 • využití více atraktivních míst v celém uzemí díky možnosti rychlého přesunu mezi nimi. Tak je možné udržet návštěvníka na delší časové období a získat větší ekonomický přínos ze stěžejního odvětví - turistiky
 • systém zvýší turistickou atraktivnost území i při omezení individuální dopravy, protože omezí pro návštěvníky významné rušivé faktory - hluk, smog, zábor ploch, riziko dopravních kolizí - při zajištění pro ně nadstandardní dopravní obsluhy území
h)"Roll model"

Vzorový model (Ostrůvek pozitivní deviace) řešení problému vhodný pro další obdobně postižené lokality - systém v regionální režii = větší blízkost a pružnost k potřebám regionu, vazba na další služby a firmy.

i) Páteřní systém s multiplikačním efektem pro rozvoje celého území

Systém bude celoplošný prvotní hybatel, na který se budou „nabalovat“ další rozvojové projekty a procesy – turistické atrakce, pracovní příležitosti, obchod a služby, bydlení ap.
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice