titulní strana

Textová část studie

Úvod

 • Studie proveditelnosti zahrnuje návrh nové železniční trasy v úseku Solnice - Skuhrov - Dobré - Deštné - Sedloňov - Olešnice - (Lewin Klodzki)
 • a následně návrh nové železniční trati v úseku Olešnice – Dobruška a Rokytnice v Orlických horách - Zdobnice – Deštné
 • Navržené železniční trasy navazují v dopravnách Solnice, Rokytnice v Orlických horách a Opočno na stávající síť celostátních a regionálních drah v majetku Českého státu
 • Doplněná nová kolejová spojení zajistí ekologickou dopravu zásilek, obyvatelstva a turistů v oblasti Orlických hor
 • Návazné napojení na trať PKP v Polsku umožní dopravu pracovních sil z Polska do automobilky Škoda v Kvasinách
 • Nové železniční trasy zajistí zároven zvýšení přepravní poptávky na tratích v majetku Českého státu, tj. zlepší se i využití stávajících provozovaných železničních tratí
 • Vhodnou organizací dopravy dojde k přesunu části přepravních proudů ze silnice na železnici

Navržená osnova studie proveditelnosti

 1. úvod (předmět řešení postup)
 2. základní dopravní charakteristiky v EU a v ČR
 3. základní dopravní charakteristika v EU
 4. železniční doprava v ČR
 5. analýza stávajícího stavu a struktura stávajících kolejových vozidel
 6. základní charakteristika ostatní dopravní infrastruktury navazující na železniční síť
 7. charakteristika výkonů stávající kolejové dopravy na území regionu Orlických hor
 8. prognóza výhledových výkonů kolejové dopravy
 9. závěry inventarizace a vyhodnocení současného stavu kolejové dopravy
 10. návrh na dostavbu a výstavbu železniční sítě
 11. životní prostředí
 12. návrhy a doporučení
 13. ekonomická a finanční analýza a možné zdroje financování
 14. závěr
 15. hlavní zásady (priority)
 16. závěrečná doporučení

Postupy řešení

Technická část - všeobecně

 • Nové železniční trasy budou řešeny směrovým vedením osy koleje a podélným profilem
 • Směrové vedení trasy bude zpracováno nad leteckými snímky dané oblasti ortofotomapami
 • Při návrhu podélného profilu bude využit 3D digitální model terénu s výškovými vrstevnicemi
 • Trasy budou navrženy pro minimální poloměr 330 m
 • Rychlost 80 - 100 km/h
 • Podélný sklon max. 40‰
 • Zatížení na nápravu min. 18t
 • Únosnost železničního spodku 40MPa
 • Výška nástupiště 550mm – 1650 mm od osy koleje
 • Bezstyková kolej na pružném upevnění a betonových pražcích
 • Křížení se silniční síti bude řešeno úrovňovými přejezdy s celopryžovou konstrukcí
 • Vedení trasy bude respektovat chráněná území, kulturní památky a jiná významná chráněná centra
 • Trasa bude koordinována s územními plány a její vedení bude projednáno se zastupiteli dotčených měst a obcí a významných organizací

Časový návrh realizace projektu

 1. Zpracování studie proveditelnosti: rok 2007
 2. Schválení studie a zapracování do územně plánovací dokumentace: rok 2007
 3. Zpracování a projednání dokumentace pro územní rozhodnutí: rok 2008
 4. zpracování a projednání dokumentace pro stavební povolení: rok 2009
 5. Realizace stavby
  1. etapa realizace 2010 - 2011
   1. Solnice - Deštné, Deštné – Olešnice
   2. Rokytnice v Orlických horách - Říčky
  2. etapa realizace 2011 - 2012
   1. Olešnice - Dobruška
  3. etapa realizace 2012 - 2015
   1. Říčky - Deštné v Orlických horách
   2. Olešnice - Lewin Klodzki

Ekonomická část

Bude provedena finanční a ekonomická analýza projektu na základě porovnání kapitálových výdajů a ročních výnosů v horizontu plánované životnosti investice pomocí diskontovaného salda Cash-flow na současnou hodnotu. Výstupem je výpočet následujících kriterialních ukazatelů:

 • Čistá současná hodnota – diskontovaný cash-flow (NPV-Net Prezent Value) - Podstatou výpočtu čisté současné hodnoty (NPV) je součet diskontovaných peněžních toků v jednotlivých letech výstavby a provozu, po převedení budoucích příjmů a výdajů na bázi výchozího roku
 • Vnitřní výnosová míra (IRR-Internal Rate of Return) - Vnitřní míra výnosnosti představuje takovou diskontní sazbu, při které je čistá současná hodnota rovná nule, tzn., že současná hodnota investovaných zdrojů se rovná čistým výnosům z provozu investice
 • Doba návratnosti (PBP-Pay Back Period) - Doba návratnosti udává počet let, za kterých se kapitálový výdaj splatí peněžními příjmy z investice. Ta investice, která vykazuje kratší dobu úhrady je považována za příznivější.
 • Cílem finanční analýzy je prokázat životaschopnost projektu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
 • Cílem ekonomické analýzy je prokázat kladný vliv projektu na sociální a ekonomickou situaci v regionu. Tato analýza je významná v případě, kdy cílem projektu je zejména veřejný prospěch, kterým je i tento projekt.
 • Výsledné hodnoty výše zmíněných ukazatelů by měly prokázat, že realizace investice přispěje nejen ke zvýšení příjmů podnikatelských subjektů, ale také ke zlepšení sociálně ekonomické situace regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti.
Ubytování Orlické hory


Sponzoři:
Dopravní projektování Eurovia SUDOP Rokytnice v O.h. mikroregion Rychnovsko Královéhradecký Kraj C Tech direct media Dobrovolný svazek obcí Orlické hory Univerzita Pardubice